Các khóa học

Khóa học ngắn hạn (30 giờ)

Data Structures and Application

Đổ nền kiến thức và kỹ năng lập trình. Phát triển tư duy lập trình thông qua việc học các cấu trúc dữ liệu. Giúp bạn ứng dụng các cấu trúc dữ liệu trong các bài toán thực tế.

Object Oriented Programming

Giúp bạn có cái nhìn mới trong lập trình thông qua kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (OOP). Khóa học cung cấp các khái niệm "trụ cột" trong OOP và ứng dụng thực tế của nó.

Mobile app Development With Flutter


Web App Development with Angular


Microsoft Office Specialist


IC3 Spark for Kids


Khóa học dài hạn

Duration: 120 Hours

Web Technology Development

Duration: 7 Weeks